ដំណឹងជ្រើសរើសសិក្ខាកាមទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

ក្រុមហ៊ុន MEIHO APHIVAT CO., LTD ត្រូវការជ្រើសរើសសិក្ខាកាមជាច្រើននាក់។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

  • មានអាយុចាប់ពី ‌18 ឆ្នាំដល់ 35 ឆ្នាំឬ
  • មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាច់ដាក់ពាក្យបាន ។